Geometrické plány:
 • Geodetické zameranie prekladov, stropov paláca, krovu v budove na severných hradbách Bratislavského hradu.
 • Spolupráca pri zabezpečovaní prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 • zameranie stavieb ku kolaudácii: AUPARK, kat.úz.Petržalka, APOLLO, kat.úz. Nivy
 • Geodetické práce na majetkoprávnom vysporiadaní, príprava podkladov pre zmluvy, zápis GP do KN pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave – vysporiadanie všetkých pozemkov letiska
 • Mapovanie:
 • Vyhotovenie polohopisno-výškopisného plánu a plánu geologických sond pre ŠK INVEST
 • Geodetické zameranie objektu na Baštovej ulici „Katov dom“ v k.ú. Bratislava-Staré mesto
 • Geodetické zameranie prekladov a stropov paláca, krovu v budove na severných hradbách Bratislavského hradu
 • Spracovanie Registra obnovenej evidencie parciel - ROEP:
 • Objednávateľ: Katastrálny úrad Bratislava - Spracovanie Registra obnovenej evidencie parciel v katastrálnom území Devín.
 • Objednávateľ: Krajský úrad Trnava - Spracovanie Registra obnovenej evidencie parciel v katastrálnych územiach Horný Štál, Dolný Štál, Tône 3. EIB, s.r.o.
 • Geodetické práce pri stavbe polyfunkčného domu na ulici Štefana Králika v Devínskej Novej Vsi, predrealizačné, porealizačné merania, zameranie účelovej komunikácie, zameranie a zobrazenie skutočného položenia splaškovej a dažďovej kanalizácie,