Geodézia a kartografia.

Najsilnejším podnetom pre vznik a roz-
voj týchto oborov, bol zrejme vznik sú-
kromného vlastníctva pôdy.Keď sku-
piny kočovných lovcov a zberačov za-
čali pomaly osídľovať hlavne úrodné oblasti v okolí veľkých riek, kde začali pestovať prvé rastliny, vzniká aj po-
treba vyznačiť priestor ktorý patril ur-
čitému človeku, určitej skupine.

Združovaním ľudí do väčších celkov a prvých štátnych útvarov umožnilo deľ-
bu práce a špecializáciu určitých skupín ľudí. Ďalšou z významných skutočností bol bezpochyby vznik a rozvoj písma, čo v oblastiach najstarších civilizácií umožnilo prvopočiatky rozvoja odbor-
ných vied, hoci väčšinou pre potreby vládnucej triedy, pre ktorú bolo nevy-
hnutné vymedziť polohu a upresniť rozsah zabratých území a samozrejme aj územia potencionálnych nepriateľov.Geodetická kancelária GEP

spoločnosť s r.o., Bratislava,

Seberíniho 9City Hotel Bratislava,
82103 Bratislava


Telefón:            +42120606237
FAX:                  +42120606237
E-mail:               gep@gep.sk

 

Kontakty:

Ing.Andrea M R V O V Á

Telefón:      +421 2 206 062 37

FAX:            +421 2 206 062 37

Mobil-1:       +421 903 215 535

Mobil-2:       +421 903 215 531

E-mail:          gep@gep.sk

IČO:             35 911 867

IČ DPH:        SK2021924245