Stanovenie ceny pri zákazke je podmienené rôznymi faktormi, indivi-
duálnymi požiadavkami zadávateľa,

a samozrejme to má podstatný vplyv na konečnú cenu zákazky.V každom prípade si preto treba uvedo-
miť, že pri zákazkách sa zadávateľ a realizátor riadia predovšetkým:
individuálnym stanovením ceny

Pred zadávanim zákazky nás preto vopred kontaktujte pre upresnenie vašich požiadaviek. Takto vám vieme vypracovať približnú cenovú ponuku.


Pri geodetických prácach je problematické stanoviť cenu za vykonanú prácu. Od správneho stanovenia ceny prác závisí celkový priebeh prác. Preto so stanovením ceny majú problém geodetické kancelárie, ale aj zadávatelia. Vo všeobecnosti sa vychá-
dza z cenníka prác, ktorý vypracovala  Komora geodetov a kartografov.

Cenník geodetických a kartografických prác
vydáva Komora geodetov a kartografov. Spracovala ho odborná komisia ustanovená za týmto účelom.

Cenník je určený predovšetkým
pre právnické a fyzické osoby oprávnené k vykonávaniu geodetických a kartografických prác, ale aj pre objednávateľov týchto prác.

Cenník obsahuje reálne cenové rozpätia geodetických prác
a výkonov. Odporúčané ceny boli stanovené za účelom dodržania kvalitatívnych podmienok v zmysle platných predpisov a noriem.

Cenník slúži ako východiskový materiál
pre stanovenie zmluvnej ceny medzi objednávateľom a zhotoviteľom geodetických a kartografických prác a zohľadňuje STN a technické predpisy.