Naša geodetická kancelária GEP s r.o. počas svojej existencies zabezpečovala zá-
kazky pre veľké množstvo klientov.Projekty ktoré sme spracovali, boli napríklad z oblastí:

Geometrické plány:

Bodové pole je súhrn polohovo aj výškovo presne určených bodov geo-
detickej siete.

Geodetické bodové pole zahrňuje sústavu vzťažných bodov lokalizova-
ných na stabilnom teréne a sieť pozo-
rovaných bodov na svahových poru-
chách, ktorými sa overuje kinematika porúch. Geodetickým meraním sa má preukázať, ako sa časovo mení polo-
ha a výška pozorovaných bodov. Ro-
zsah poruchy, členitosť terénu, kto-
rým vedie napr. železničná trať, de-
terminujú zvolenú metodiku geode-
tického merania, počet, dispozíciu a stabilizáciu vzťažných ako aj pozoro-
vaných bodov.