Jednotky mier. K určeniu vzájomnej polohy jednotlivých bodov  zemského povrchu, je potrebné merať rôzne fyzi-
kálne veličiny. Najčastejšie sú to dľžky, uhly, čas, teplota, tlak a podobne. Tie-
to veličiny sa vyjadrujú v jednotkách.Meranie uhlov. Jednou zo základných úloh v geodézii je meranie alebo vytyčo-
vanie vodorovných a zvislých uhlov ľu-
bovoľnej veľkosti. Poznáme vodorovný-
a zvyslý uhol
. Najpresnejšou pomôckou pre tieto merania je teodolit.


Naša geodetická kancelária GEP, s r.o. počas svojej zabezpečovala zákazky pre viaceré významné firmy pôsobiace na Slovensku. Ponúkame vám výber niektorých fi-
riem, ktoré využili naše služby.

Doprastav, a.s.
Zabezpečenie geodetických podkladov spojených s priebehom plynu a vody pre Doprastav.

VUKI, a.s.
Geodetické práce pri budovaní areálu a objektov Výskumného ústavu káblov a izolácií v katastrálnom území Vajnory..

Letisko M. R. Štefánika
Geodetické práce na majetkoprávnom vysporiadaní, príprava podkla-
dov pre zmluvy, zápis GP do KN.

KONRAD s r.o.
Účelové mapovanie, vytyčovanie, porealizačné zameranie v areáli krechty - haly pre velkosklady .