Technológia vytyčovania. Nevyh-
nutným predpokladom realizácie sta-
vebného diela je jeho vytýčenie. Usku-
točňuje sa na podklade vytýčenia bo-
dov, priamok a kriviek v prírode, ktoré charakterizujú projekt.Budú to hlavne osi a obrysy pro-
jektovaného stavebného diela, od kto-
rých sa ďalej vytýči detail objektu. Geo-
detické vytyčovacie práce sa vykoná-
vajú rovnakými metódami ako meračské práce.Presnosť vytýčenia projektu musí byť v súlade s príslušnými normami, smernicami, alebo osobitnými požiadav-
kami projektanta.


Naša geodetická kancelária GEP, s r.o. počas svojej zabezpečovala zákazky pre viaceré významné firmy pôsobiace na Slovensku. Ponúkame vám výber niektorých fi-
riem, ktoré využili naše služby.

Mediapress, s r.o.
Polohopis, výškopis, zameranie uličného pásu, obrysy stavieb, výškových úrovní, inžinierských sietí, vytýčenie objektu.

SSC, a.s.
Geodetické práce – geometrické plány na majetkové vysporiadanie pozemkov pod dialnicami.

Register obnovenej evidencie pozemkov
Obnova evidencie pozemkov pre Dolný a Horný Štál, mestká časť Devín a Tône.

Národná dialničná spoločnosť
Vyhotovovanie geometrickych planov na majetkopravne usporiadanie pozemkov pod dialnicou D1 v Bratislave.