Technickou úlohou geodézie je ur-
čiť rozmer, tvar a priestorovú polohu je-
dnotlivých predmetov merania, či už predmetov prirodzených, alebo umelých
a to vo vzájomnom vzťahu,alebo vzhľa-
dom ku geodetickým základom. Prirodze-
nými predmet mi me-
rania sú hranice kul-
túr, vodstvá, rokli ny, terénne tvary,strže a podobne.
Umelými predmet-
mi merania
sú všet-
ky predmety na zem-
skom povrchu, pod zemským povrchom,
ktoré vznikli umelou,
ľudskou činnosťou. Sú to napríklad: bu-
dovy, komunikácie, hranice pozemkov.


V prípade vášho záujmu sa obráťte na nás emailom a my pre Vás vypracujeme ponuku na požadovanú službu.


Výsledkom geodetických prác je najčastejšie mapa časti zemského povrchu ,vyhotovená v určitej mierke.


Ďalšími výsledkami geodetických prác môžu byť vytýčené stavebné diela vyprojektované na mapových a číselných geodetických podkladoch, číselné a grafické výsledky meraní stavebných konštrukcií, kinematické charakteristiky zosuvných procesov a pod.
Meračské práce spojené s určením polohy sa uskutočňujú spravidla na menších častiach územia.